ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်မှန်းချက်

လူအားလုံး၏ ပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့် အရေးကြီးသောပြဿနာများကို ဖော်ထုတ် ဖြေရှင်းခြင်း၊ နည်းပညာကိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုခြင်းနှင့် သင်ယူမှု အခွင့်အလမ်းများ ပံ့ပိုးကူညီခြင်းတို့ကို စုပေါင်း‌လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့လာခြင်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပါဝင်လာစေမည့် အသွင်ကူးပြောင်းမှု ( အရွေ့)တစ်ရပ်ကို ချမှတ် အကောင်အထည်ဖော်ရန် (တည်ထောင်ရန် )။