စီမံရေးရာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဌာနမှတ်ချက်
ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ဝင်းအကြီးတန်းစာရေးစီမံအမြဲတမ်း