ပညာရေးဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဒေါ်သန္တာစိုးလ/ထ ကထိကပညာရေးသဘောတရား
ဒေါ်ဖြိုးဝေသိမ့်လ/ထ ကထိက ပညာရေးသဘောတရား
ဒေါ်ယဉ်ဝေခင်လ/ထ ကထိက ပညာရေးသဘောတရား
ဒေါ်အေးဆွေထွန်းလ/ထ ကထိက ပညာရေးစိတ်ပညာ
ဒေါ်သက်ထက်စံလ/ထ ကထိက ပညာရေးစိတ်ပညာ
ဒေါ်လွင်လွင်မာလ/ထ ကထိက ပညာရေးစိတ်ပညာ
ဒေါ်ချယ်ရီအေးလ/ထ ကထိက ပညာရေးစိတ်ပညာ