သင်ပြနည်း၊လက်တွေ့တန်းပြဆင်းခြင်း နှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဒေါ်ညိုညိုဝင့်ဖြူလ/ထ ကထိကသတ်င်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ