မြန်မာစာဌာန

စဉ်အမည် ရာထူး ဘာသာ မှတ်ချက်
ဒေါ်နီလာလင်းကထိကမြန်မာစာ(သင်ပြနည်း)
ဒေါ်သီတာဝင်း ကထိက မြန်မာစာ(စာပေ)
ဒေါ်ဝင့်လဲ့လဲ့ခိုင် ကထိက မြန်မာစာ(သင်ပြနည်း)