အင်္ဂလိပ်စာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဒေါ်ဝေဝေမြင့်လ/ထ ကထိကအင်္ဂလိပ်စာ(သင်ပြနည်း)
ဒေါ်ခင်ဆုမြတ်ဝင်း လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်စာ (စာပေ)
ဒေါ်ဧငြိမ်းဖြူ လ/ထ ကထိက အင်္ဂလိပ်စာ (စာပေ)