သိပ္ပံဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဒေါက်တာလွင်လွင်ဦးကထိကသိပ္ပံ(သင်ပြနည်း)
ဒေါ်တင်မာထွေးလ/ထ ကထက သိပ္ပံ(သင်ပြနည်း)
ဒေါ်ခင်ပပစိုး လ/ထ ကထက သိပ္ပံ(သင်ပြနည်း)
ဒေါ်သူဇာလှိုင် လ/ထ ကထက သိပ္ပံ(စာပေ)
ဦးဟန်ဇင်ဖြိုးနိုင် လ/ထ ကထက သိပ္ပံ(စာပေ)
ဒေါ်စုမေနောင်လ/ထ ကထက သိပ္ပံ(စာပေ)
ဒေါ်အေးအေးမြိုင် လ/ထ ကထက သိပ္ပံ(စာပေ)