လူမှုရေးဘာသာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဒေါ်စိုးစိုးရှိန်ကထိကပထဝီဝင်(သင်ပြနည်း)
ဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ
ဒေါ်ငြိမ်းဆုမောင်လ/ထ ကထိကပထဝီဝင်(စာပေ)
လူမှုရေးဘာသာ
ဦးအောင်ထွန်းလင်း လ/ထ ကထိက သမိုင်း(စာပေ)
စာရိတ္တနှင့်ပြည်သူ့နီတိ