တွဲဖက်သင်ရိုးဝင်ဘာသာရပ်ဆိုင် ရာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးဘာသာမှတ်ချက်
ဦးအောင်ထွန်းလင်းလ/ထ ကထိကစာရိတ္တနှင့် ပြည်သူ့နီတိ*
ဒေါ်စိုးစိုးရှိန်ကထိကဘဝတွက်တာကျွမ်းကျင်စရာ*
ဒေါ်တင်ဇာခြည်ဝင်း ကထိက ပန်းချီအနုပညာ
__ဂီတအနုပညာလိုအပ်/လစ်လပ်
ဒေါ်သန်းသန်းအေးကထိကစိုက်ပျိုးရေးပညာ
ဒေါ်ဘီဘီအေးကထိကကာယပညာ
ဦးမြင့်ကျော်ဌာနမှူးစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ လိုအပ်/လစ်လပ်
__အိမ်တွင်းမှုသိပ္ပံလိုအပ်/လစ်လပ်